Udruženje Kraljevskih muzičkih škola (ABRSM) je vodeća svetska organizacija iz oblasti muzičkog obrazovanja. Svake godine više od 630000 kandidata polaže testove ABRSM u preko 90 zemalja. Osnovano 1889. godine, preko 100 godina ovo Udruženje pruža nastavnicima, učenicima, studentima, roditeljima i odraslima standard iz oblasti muzičkih ispita, sa međunarodnom licencom. U srži rada Udruženja leži potpuna posvećenost muzičkom obrazovanju. Udruženje je privilegovano zastupanjem četiri Kraljevske muzičke akademije: Royal Academy of Music (London), Royal College of Music (London), Royal Northern College of MusicRoyal Scottish Academy of Music and Drama (Mančester i Glasgov).

Ispiti su namenjeni kandidatima na svim starosnim uzrastima i nivoima znanja. Akreditovani u Velikoj Britaniji, od strane Komisije za zvanja i nastavne planove, ovi ispiti imaju formalnu važnost i u velikom broju drugih zemalja. Za razliku od ustaljenog sistema muzičkog obrazovanja, koji je specifičan za svaku zemlju, ABRSM sertifikati i diplome identični su po nivoima, sistemu polaganja i kriterijumima u svim zemljama sveta.

ABRSM sistem obuhvata ispitne programe (tzv. silabuse) za više od 35 instrumenata i disciplina. Silabuse kreira tim međunarodnih eksperata i svake godine se preispituju i modernizuju, tako da odražavaju sve savremene tokove u muzičkoj pedagogiji.

ABRSM nudi dva tipa testova – ispite i evaluacije. Osnovna razlika između ispita i evaluacija je sledeća:

  • Ispiti su namenjeni polaznicima u sistemu muzičkog školovanja i profesionalnim muzičarima, pa se nakon tog tipa testa stiče ocena.
  • Evaluacije su namenjene početnicima, muzičarima-amaterima i polaznicima sa posebnim potrebama i teškoćama u razvoju, pa ove vrste testova ne uključuju ocenu.

Nakon svakog položenog ispita stiče se sertifikat ABRSM koji, pored ocena, sadrži i komentare ispitivača, sa univerzalnom vrednošću i konotacijama u celom svetu.

ISPITI se polažu na sledećim nivoima:

  • 8 osnovnih nivoa (Grades), koji po nivou odgovaraju našoj osnovnoj i srednjoj muzičkoj školi
  • 3 diplomska nivoa (Diplomas), koji po nivou odgovaraju našim fakultetima. Ponuđeni smerovi su: Izvođački (Performing), Nastavni (Teaching) i Dirigovanje (Directing).

EVALUACIJE su stimulativni tip testa bez ocena, sa sertifikatom i pisanim komentarima koji se kandidatu uručuju odmah nakon testa, a sadrže sugestije i uputstva za dalji razvoj i napredak. ABRSM nudi dva tipa evaluacija:

  • Pripremni test (Prep Test) namenjen je početnicima, nakon 6-9 meseci učenja muzike.
  • Test izvođačke spreme (Performance Assessment) namenjen je kandidatima starijim od 21 godine i kandidatima sa posebnim potrebama, tj. teškoćama u razvoju. Svi praktični testovi se odvijaju uz prisustvo nezavisnog ispitivača iz Udruženja Kraljevskih muzičkih škola (Londona), a pružaju kandidatima priliku da demonstriraju svoje veštine putem izvođenja pripremljenih dela i opšte muzičke spreme. Licencirani ispitivači specijalno su obučeni u matičnom centru ABRSM u Londonu i njihov rad i ocenjivanje striktno i kontinuirano prati tim stručnjaka, kako bi se jasan sistem kriterijuma, zacrtan i razrađivan od strane ABRSM u procesu koji traje već preko 100 godina, uvek pažljivo poštovao i sprovodio. Licenca ispitivača podleže proveri svake 3 godine, a svaka ocena i mišljenje ispitivača, pre konačne dodele kandidatu, revalorizuje se i kontroliše od strane ABRSM u Londonu.

Primer pravilno popunjene uplatnice

Kandidati primaju “Libretto“ (službeni glasnik ABRSM), komplet promotivnih materijala (silabus-nastavni plan, Pravilnik ABRSM i dr.) i stiču pravo učestvovanja na „High Scorers Concerts“. Kandidatima su na raspolaganju kreativni notni i drugi materijali koje štampa “Izdavačka kuća ABRSM”, vodeći svetski izdavač muzičkih materijala i publikacija, a koji sadrže kompozicije za ispite, materijale za pripremu teoretskih ispita i čitanje s lista, raznovrsne antologije, muziku za decu i početnike, brojne nagrađivane edicije (npr. “Spectrum” – serijal savremene muzike) i jazz-materijale.

Svim kandidatima na raspolaganju su prestižne nagrade i stipendije ABRSM (npr. nagrada “Hedy King Robinson” i stipendija za Royal akademije koja uključuje besplatnu školarinu, 3000 £ i pokrivene troškove putovanja i boravka). Sticanje sertifikata i diploma ove visoko uvažene institucije pruža važnu priliku mladim muzičarima da steknu priznanja za svoje sposobnosti i van granica naše zemlje.

*tekst preuzet sa sajta Muzičke škole “Isirdor Bajić”